Konvansiyonel Enerji

Konvansiyonel (alışılagelmiş) enerji, insan ömrüne göre yenilenme süreçleri çok uzun olduğu için tükenebilir olarak da adlandırılan, uzun zamanlardan beri kullanılan ve bu nedenle de alışılagelmiş olarak tanımlanan, genelde fosil yakıtlara dayalı enerji türüdür. Fosil yakıtlar, canlı organizmaların milyonlarca yıl içinde yeraltında uygun ortamlarda kimyasal ve fiziksel etkilerle bozunması sonucu oluşur. Başlıca fosil kaynaklar olan petrol, kömür ve doğal gazın aranması, üretimi ve taşınması ile elektrik üretimi konvansiyonel enerji alanının başlıca ilgilendiği konulardır.

21. yüzyılla beraber gelişen teknolojiler ve uygun ekonomik piyasa koşullarında yenilenebilir ve alternatif enerji türlerine olan ilginin artmasına rağmen, konvansiyonel enerji kaynakları genel enerji üretim ve tüketiminde liderliği korumaktadır ve saygın kurumlarca yapılan geleceğe yönelik enerji arz-talep projeksiyonlarına göre gelecekte de korumaya devam edecektir. Bilinen alışılagelmiş türden olan kaynakların aranması daha geniş coğrafik bölgelere uzanmakta, bilinen rezervlerden ise daha fazla üretim sağlanması için yeni teknolojiler ve yöntemler geliştirilmektedir.

Yeni arama ve üretim teknolojileri kullanılarak geçmişte aranmayan yerler (derinler ve denizler) aranmakta, geçmişte üretilemiyen özellikle petrol ve doğal gaz türleri günümüzde gündeme gelmektedir. Bunlar arasında; ağır petrol, petrol şeyli, şeyl gazı, kömür-yatağı gazı ilk akla gelenler olurken, okyanusların diplerinde olan gaz hidratları gibi kaynaklar da üretim teknolojilerinin gelişmesini beklemektedir. Petrol fiyatının yüksek düzeyde seyretmesi alışılagelmemiş (konvansiyonel olmayan) bu tür kaynakların aranması ve üretimi için gerekli ekonomik ortamı kolaylaştırırken, teknolojilerdeki gelişmeyi hızlandırırmaktadır. 

Günümüzde elektrik tüketimi, toplumların refah ve gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirilmektedir. Enerji sektöründe yatırımların büyük bölümü elektrik üretimi, tüketimi ve iletimi sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Dünyada elektrik üretiminin yaklaşık 2/3’ü fosil kaynaklardan üretilmektedir. Özellikle doğal gaz yakıtlı ve kömür yakıtlı santrallardan elektrik üretim teknolojilerinde verimlilik oldukça önemli bir konu olarak gündemde olup, santral verimlerini arttıran ve temiz teknolojilerin geliştirilmesi için araştırmalar sürerken, önemli yatırımlar yapılmaktadır. Yüksek verimli ve temiz yanma teknolojileriyle hem çevreye zararı az, hem de verimi yüksek teknolojiler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

oil-drilling-us 111