KONVANSİYONEL ENERJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA KONULARI

Konvansiyonel Enerji Anabilim Dalı’nın misyonu Konvansiyonel enerji ve ilgili alanlarda öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yapmak, nitelikli bir eğitim-öğretim vererek üst düzey akademik formasyona sahip insanlar yetiştirmek, ilgili konularda düşünce ve öneriler üreterek yol gösterici olmak tır.

Konvansiyonel Enerji Anabilim Dalı İTÜ Enerji Enstitüsü bünyesindeki beş anabilim dalından birisidir. Anabilim dalının ilgi alanı, genel anlamda petrol, doğalgaz ve kömür gibi konvansiyonel enerji kaynaklarını ilgilendiren konuları kapsamaktadır.

Petrol, doğalgaz ve kömürün ortak özellikleri; sıvı, gaz ve katı formunda hidrokarbon yapılarından ve yeraltı enerji kaynakları olmalarından kaynaklanmaktadır. Yine yeraltından üretilen bir başka enerji kaynağı olan jeotermal enerji de, özellikle petrol ve doğalgazın arama, üretim, rezervuar ve işletme yöntemlerinin jeotermal kaynakların arama, üretim, rezervuar ve işletme yöntemlerine benzerliklerinden dolayı, her ne kadar jeotermal enerji bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak tanımlanmasına rağmen,  Konvansiyonel Enerji Anabilim Dalının ilgi alanı içindedir ve Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı ile ortak olarak çalışmalar yürütülmektedir.

Enerji Enstitüsü’nde Konvansiyonel Enerji Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ve katkıların artarak sürdürülmesi planlanmaktadır. Son dönemlerde:

 • Jeotermal güç santralların çalışma sistemleri ve analizleri,

 • Türkiye’nin yer altı sıcaklık haritalarının oluşturulması,

 • Türkiye’nin jeotermal enerji kullanım kapasitesinin ve potansiyelinin belirlenmesi,

konularında Lisansüstü tez çalışmaları tamamlanmış ve/veya sürdürülmekte ve Enerji Bilim ve Teknoloji Y. Lisans programında

 • EBT529E Geothermal Energy

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü programında

 • Introduction to Petroleum and Natural Gas Engineering,

 • Advanced Reservoir Engineering,

 • Geothermal Reservoir Engineering,

 • Underground Storage of Natural Gas,

dersleri verilmektedir. 

Anabilim Dalı elemanlarınca yürütülen endüstriyel projeler ve konular arasında;

 • Petrol sahalarından üretimi arttırma ve yeni üretim teknoloji ve yöntemlerinin saha uygulamaları,

 • Türkiye’de jeotermal sahaların ısı ve/veya güç üretim kapasitelerinin/potansiyellerinin belirlenmesi,

 • Jeotermal sahaların sürdürülebilir işletimi,

 • Doğalgazın yeraltında depolanması,

 • Konvansiyonel enerji kaynaklarının modellenmesi, politikası, ekonomisi ve hukuku konularında uzmanlık ve bilgi birikiminin sağlanması

 • Fosil enerji kaynakları ve özellikle konvansiyonel petrol ve doğalgaz ile birlikte konvansiyonel olmayan petrol (ağır petrol, bitümlü şist, asfaltit vb.) ve doğalgaz kaynakları (kömürden metan, şeyl gazı, doğalgaz hidratları vb.) konularında araştırmaların gerçekleştirilmesi,

başlıca çalışma ve araştırma konuları olarak yeralmaktadır.

Yakın gelecekte, Enerji Enstitüsü Stratejik Planı kapsamında Konvansiyonel Enerji Anabilim Dalının tez konularının genişletilmesi ve anabilim dalı elemanlarınca verilen derslerin yaygınlaştırılması planlanmaktadır.  Bu kapsamda, İTÜ bünyesinde konvansiyonel enerji konularındaki Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü ile diğer fakültelerdeki ilgili mühendislik birimleriyle çakışma olmadan işbirliğine gidilmesine dikkat gösterilmektedir. Enerji Enstitüsü’nde Konvansiyonel Enerji Anabilim Dalı’nın kapsadığı konularda araştırma ve çalışma yapmak isteyen öğrencilerin söz konusu diğer birimlerin programlarından ders almaları ve tez çalışmalarında yine bu birimlerin öğretim üyelerinden danışman olarak yararlanmaları olasıdır ve teşvik edilmektedir.